Kontakt

SENKOVIC s.r.o.
Vajnorská 142 (Blok A)
831 04 Bratislava
office@senkovic.com
00421 902 337 992

Identifikačné údaje

IČO: 47 253 037
DIČ: 2023978759
IČ DPH: SK 2023978759

Bankové spojenie

Bank: Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu: 4020198227/7500
IBAN: SK05 7500 0000 0040 2019 8227
SWIFT: CEKOSKBX

Poskytovateľ služby

Advokátska kancelária SENKOVIC s.r.o., so sídlom Ladislava Dérera 2749/2, 831 01 Bratislava, je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 95840/B.

Konateľ a spoločník Mgr. Martin Šenkovič, LL.M. je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 4879.

Činnosť advokátskej kancelárie podlieha dohľadu Slovenskej advokátskej komory so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava. Pravidlá výkonu povolania sú prístupné prostredníctvom www.sak.sk.